Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce jest stowarzyszeniem grupującym osoby zajmujące się zagadnieniami pielęgniarstwa rodzinnego. Terenem działania Kolegium jest obszar Polski, natomiast siedzibą władz naczelnych m.st. Warszawa.

Inicjatywa powołania Kolegium zrodziła się w 1993 roku. Wówczas grupa aktywnych osób, które żyły zachodzącymi przemianami w ochronie zdrowia, rozumiała, że pielęgniarki i położne środowiskowe, rodzinne będą pełniły szczególną znaczącą rolę w podstawowej opiece zdrowotnej. Stowarzyszenie pod nazwą Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych w Polsce zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 23 maja 1994 roku. Uchwałą V Walnego Zgromadzenia z 18 czerwca 2002 roku dokonano zmiany nazwy na Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. Prezesem pierwszej kadencji była dr Janina Fetlińska z Ciechanowa, w drugiej kadencji funkcję prezesa pełniła mgr Krystyna Ścisłowicz z Katowic, w trzeciej kadencji funkcję pełniła mgr Ewa Obrzut z Warszawy, obecnie prezesem jest dr Maria Stachowska z Poznania .

Celem działalności Kolegium jest:
Integrowanie osób związanych z działalnością na rzecz pielęgniarstwa rodzinnego,
Reprezentowanie pielęgniarek i położnych rodzinnych,
Wspieranie aktywności naukowej i szkoleniowej w tej dziedzinie,
Udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, poprzez inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowania i doskonalenia przepisów prawnych regulujących działalność pielęgniarek i położnych rodzinnych,
Promowanie zawodu pielęgniarki i położnej rodzinnej.

Założone cele realizowane są poprzez współdziałanie z samorządem zawodowym, organami administracji państwowej, innymi organizacjami społecznymi i instytucjami kształcącymi pielęgniarki. Aktualnie na terenie całego kraju działa 10 Oddziałów Terenowych Kolegium skupiających naszych członków. Zgłaszają się kolejne pielęgniarki i położne rodzinne deklarujące chęć przystąpienia do naszej organizacji.

Obecnie w przeważającej większości, członkowie Kolegium to pielęgniarki i położne rodzinne prowadzące bądź pracujące w NZOZ-ach, praktykach grupowych lub indywidualnych.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nasze środowisko ma coraz większą potrzebę, aby Kolegium reprezentowało ich interesy. Znacząca jest możliwość odwołania się do Kolegium jako organizacji opiniotwórczej, wspierającej oraz prestiżowej.

 

Poprawny CSS! Poprawny HTML 4.01 Strict